WYDZIAŁ DUSZPASTERSKIŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ

POD PATRONATEMJE KS.BP. IGNACEGO DECA, BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

OGŁASZA

KONKURS Z RACJI

- 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II ORAZ BEATYFIKACJI KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU

Organizator: Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Cele:

 1. Zapoznanie się z nauczaniem św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego
 2. Aktualizacja nauczania św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.
 3. Wzmacnianie i promowanie świadomości znaczenia dla Kościoła, Ojczyzny i świata, życia oraz pontyfikatu św. Jana Pawła II.
 4. Wzmacnianie i promowanie świadomości znaczenia dla Kościoła i Ojczyzny życia i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy: 

 • uczniowie szkół średnich na terenie diecezji świdnickiej
 • dorośli (osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie diecezji świdnickiej)

Kategorie prac:

 1. esej (esej powinien być złożony w formie drukowanej; esej powinien mieć objętość 5-8 stron standardowego tekstu, tj. objętość eseju nie powinna być mniejsza niż 10000 znaków ze spacjami i większa niż 15000 znaków ze spacjami (wliczając przypisy); esej powinien zawierać spis wykorzystanej bibliografii (objętość spisu wykorzystanej bibliografii nie wlicza się jednak w wyżej określoną objętość eseju).
 2. prezentacja multimedialna (program Power Point, pokaz do 10 min.).
 3. film (czas: 5-10 min.) dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera osoby tworzące film mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż filmowy, dokument, wywiad, film fabularny, animacja)

Tematy:

 1. 1. Św. Jan Paweł II do Polaków. Aktualność nauczania.
 2. 2. Prymas Tysiąclecia – życie i nauczanie jako inspiracja dla współczesnych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace należy dostarczyć organizatorowi do dn. 4 V 2020 r. do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej pl. św. Jana Pawła II w godzinach: 9.00 – 13.30 lub wysłać mailowo (tylko w przypadku eseju) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Praca powinna zawierać następujące informacje: nazwisko i imię, nr telefonu, adres oraz bibliografię (z uwzględnieniem źródeł internetowych). Prezentacja lub film powinny być zapisane na płycie CD lub DVD.
 2. Esej jest pracą indywidualną. Praca multimedialna lub film mogą być przygotowane indywidulanie lub zespołowo (max. 3 osoby).
 3. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna dziecka (w załączeniu).
 4. Przesłane prace powinny być pracami autorskimi, wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkurach.
 5. Przesłane prace (esej, prezentacja, film) przechodzą na własność Organizatora.

Ocenie podlegać będzie:

 1. W przypadku eseju pod uwagę będzie brany zakres odniesień do nauczania św. Jana Pawła lub kard. Stefana Wyszyńskiego. Ponadto będą brane pod uwagę:

- zgodność treści z tematyką konkursu,

- osobiste przemyślenia autora pracy na kanwie zebranego materiału,

- poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji,

- kreatywność i innowacyjność w realizacji pomysłu.

 1. 2. W przypadku prezentacji multimedialnej lub filmu oceniane będzie także:

- ogólne wrażenie estetyczne,

- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,

- nakład starań do realizacji zadania.

Nagrody:

 

Organizator powoła komisję konkursową w celu oceny nadesłanych prac.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podsumowanie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej diecezji świdnickiej oraz w diecezjalnych mediach katolickich (Gość Niedzielny, Niedziela, wAkcji). Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w maju br. (data i miejsce zostaną podane zainteresowanym).

 

Załącznik nr 1

W przypadku osoby niepełnoletniej:

Zgoda Rodzica/Opiekuna dziecka na udział w konkursie organizowanym przez Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

………………………………………………….(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako

Rodzic/Opiekun…………………………………………………………………….....

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie organizowanym przez Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości dziecka i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.

Wyrażam także zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka w bazie danych organizatora konkursu i przetworzenie ich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu i dalszego wykorzystania prac.

……………………………………………………………

podpis Rodzica/Opiekuna