W związku z nowymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, Kościelny Inspektor Ochrony Danych, przypomina:
 
1. Zbiorem danych osobowych są także kartoteki parafialne.
Biorąc pod uwagę stan prawny w kartotece mogą się znajdować – bez zgody osób (katolików), których dane dotyczą – wyłącznie takie dane jak: imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, data chrztu, płeć, miejsce zamieszkania, zamieszkania rodziców chrzestnych, wzmianki o bierzmowaniu, małżeństwie, przyjętych wyższych święceniach, złożonej uroczystej profesji zakonnej, nazwiska i imiona rodziców, ich wiek, wyznanie, zawód. Inne dane osobowe mogą być przetwarzane w kartotekach parafialnych wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
2. Dane akatolików zawarte w kartotekach parafialnych można przetwarzaćtylko wówczas, gdy utrzymują z Kościołem stale kontakt w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
3. Dane osobowe powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy tylko, gdy będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt 5 Dekretu). 
4. Dawno dokonane wpisy w kartotekach, których cel przetwarzania minął i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania (np. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, albo przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) należy usunąć.
5. Proboszczowie mogą rozważyć, które (konkretne) dane osobowe, i w jakich (konkretnych) celach będą im potrzebne i, przykładowo, w czasie kolędy mogą zbierać stosowne zgody od parafian.  
 
ks. Piotr Kroczek, Kościelny Inspektor Ochrony Danych

Więcej informacji tutaj