Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Dekret wykonawczy Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Dekret wykonawczy Nuncjatury

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N.10.720/04

DEKRET WYKONAWCZY

dotyczący decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II
mających na celu dopełnienie reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych
podjętych bullą Totus Tuus Poloniae Populus
- wydany z upoważnienia Stolicy Apostolskiej -

I.

1. Ojciec Święty Jan Paweł II – w duchu pasterskiej troski o wiernych Kościoła katolickiego w Polsce – podjął decyzje, o których mowa w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej N.10.710/04 z dnia 24 lutego 2004 r.

2. Niniejszy dekret i decyzje dotyczące zmian w strukturze duszpastersko-administracyjnej diecezji i prowincji kościelnych wchodzą w życie z dniem 25 marca 2004 r.

3. W związku z tym komunikat Nuncjatury Apostolskiej N.10.710/04 z dnia 24 lutego 2004 r. oraz niniejszy dekret wykonawczy winny być odczytane dnia 25 marca 2004 r. w obecności wiernych w kościołach katedralnych: archidiecezji łódzkiej oraz diecezji bydgoskiej, łowickiej i świdnickiej przez ich rządców osobiście lub przez delegata.

4. Tym samym wchodzą w życie zmiany granic archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i wrocławskiej oraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, legnickiej, pelplińskiej i włocławskiej.

5. Z publicznego odczytania dokumentów, o których mowa w n. 3, należy sporządzić protokół podpisany przez odczytującego i przynajmniej trzech kapłanów, a następnie przekazać go jak najszybciej do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

6. Dokumenty, o których mowa w n. 3, należy też odczytać w pozostałych kościołach archidiecezji łódzkiej, diecezji: bydgoskiej, łowickiej i świdnickiej, oraz w kościołach katedralnych: archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i wrocławskiej, jak również diecezji: koszalińsko-kołobrzeskiej, legnickiej, pelplińskiej i włocławskiej w niedzielę 28 marca 2004 r., celem szerokiego poinformowania wiernych o dokonanych zmianach.


II.

7. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji bydgoskiej i świdnickiej przez ich biskupów diecezjalnych, pozostaną one pod jurysdykcją rządców odpowiednio: metropolii gnieźnieńskiej i wrocławskiej.

8. Kanoniczne objęcie nowych diecezji winno nastąpić w dniach od 25 marca do 3 kwietnia 2004 r.


III.

9. Ponadto z dniem 25 marca 2004 r.: 9.1. następuje ipso facto inkardynacja odpowiednio do diecezji bydgoskiej lub świdnickiej tych kapłanów diecezjalnych, którzy w dniu 23 lutego 2004 r. pełnili urzędowo powierzoną im posługę na terytorium, które weszło do nowo utworzonej diecezji;

9.2. inkardynacja kapłanów i diakonów zainteresownanych diecezji, którzy zgodnie z prawem przebywają poza granicami diecezji, w kraju lub zagranicą (nauka, praca naukowa lub duszpasterska itp.), następuje również ipso facto do nowej diecezji, jeżeli bezpośrednio przed wyjazdem pełnili urzędowo powierzoną posługę na terytorium, które weszło w skład nowej diecezji;

9.3. kapłani emeryci zainteresowanych diecezji są inkardynowani do diecezji macierzystej, chyba że wyrażą wolę przejścia do nowej diecezji w uzgodnieniu z biskupami tych diecezji;

9.4. przynależność diecezjalna diakonów i kleryków seminariów duchownych zainteresowanych diecezji ustalana jest zgodnie z miejscem ich urodzenia (alumni urodzeni na terytorium, które weszło w skład nowych dieceji, należą do tej diecezji);

9.5. sytuacje wyjątkowe można rozwiązywać w oparciu o przepisy kan. 267 i kan. 268 Kodeksu Prawa Kanonicznego;

9.6. akta personalne poszczególnych kapłanów, diakonów i kleryków, którzy zmienili przynależność diecezjalną, winny być przekazane do kurii biskupiej, zgodnie z ich nową przynależnością kanoniczną;

9.7. Poszególne diecezje w nowych granicach stają się z dniem 25 marca 2004 r. pełnoprawnym właścicielem wszystkich diecezjalnych dóbr kościelnych znajdujących się na jej terenie w chwili ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w n. 1 niniejszego dekretu.

10. Zasady, o których mowa w n. 9 niniejszego dekretu, stosuje się analogicznie w istniejących wcześniej diecezjach, których granice zostały obecnie zmienione.

11. Kwestie nieobjęte normami niniejszego dekretu (np. korzystanie z seminarium macierzystej diecezji, wydziału teologicznego, sądu biskupiego, domu księży emerytów czy ewentualne sprawy personalne), należy rozwiązywać na drodze uzgodnień między zainteresowanymi biskupami diecezjalnymi.


Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. Sporządzono w Warszawie dnia 24 lutego 2004 roku.

+ Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski

Służba Liturgiczna

Strona WWW
w przygotowaniu


GONG
 

diecezjalny informator
Służby Liturgicznej


 

Katedra Świdnicka

Newsletter

Szukaj

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online