Get Adobe Flash player

Dekret mianujący ks. Stanisława Przeradę kanonikiem penitencjarzem przy katedrze świdnickiej

Świdnica, dnia 28 lutego 2008 r.

L. dz. 324/2008

 

Przewielebny
Ks. lic. Stanisław Przerada
Świdnica

Mając na uwadze przepisy kan. 508 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, art. 12 Statutu Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz dobro duchowie wiernych Diecezji Świdnickiej dotyczące ich uwalniania w zakresie wewnętrznym sakramentalnym od cenzur latae sententiae dotąd nie stwierdzonych wyrokiem sądowym lub dekretem właściwego przełożonego, nie zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej, mianuję niniejszym Przewielebnego Księdza z dniem 1 marca 2008 r.

Kanonikiem Penitencjarzem
przy Katedrze Świdnickiej

Zadania kanonika penitencjarza określa Kodeks Prawa Kanonicznego, Statut Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz Biskup Diecezjalny Świdnicki.

Na to poważne i odpowiedzialne stanowisko składam Księdzu Kanonikowi Penitencjarzowi najlepsze życzenia owocnej pracy dla dobra wiernych Diecezji Świdnickiej oraz udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

ks. dr Stanisław Chomiak
Kanclerz Kurii

Relacja z Obrzędu Instalacji Kanoników Świdnickiej Kapituły Katedralnej

Relacja z Obrzędu Instalacji Kanoników
Świdnickiej Kapituły Katedralnej

 

oraz Obłóczyn alumnów III roku
WSD Diecezji Świdnickiej„Czuję się teraz bezpieczniejszy i pewniejszy, bo przy mnie są kapłani, którzy w każdej biedzie mnie poratują i będą wspierać w dalszym ciągu rozwój naszej Diecezji” – oznajmił ze wzruszeniem Biskup Świdnicki na zakończenie obrzędów, które miały miejsce w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w katedrze świdnickiej.

Już 12 stycznia 2005 r. ks. biskup Ignacy Dec zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wyrażenie zgody na powołanie Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Odpowiedź pozytywna z Kongregacji ds. Duchowieństwa nadeszła 1 marca. W oparciu o tę decyzję Biskup Świdnicki w uroczystość Patrona Diecezji i Katedry – św. Stanisława (8 maja) – powołał do istnienia Świdnicką Kapitułę Katedralną.

Jej zadaniem jest wspieranie modlitwą, radą i duszpasterskim działaniem Biskupa Świdnickiego oraz troska o należyte sprawowanie kultu Bożego w katedrze i w całej diecezji. Następnie w dniu św. Wacława, współpatrona katedry (28 września) Ksiądz Biskup ogłosił listę księży, których obdarzył godnością Kanoników Kapituły Świdnickiej. Zostali oni uroczyście przedstawieni i przyjęci w poczet Kanoników nowej Kapituły w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Po homilii Biskupa nowi kanonicy złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności oraz otrzymali poświęcone szaty kanonickie, dystynktorium (krzyż kanonicki) i pierścień.

Obrzęd instalacji kanonickiej został połączony z obrzędem obłóczyn alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Kiedy księża kanonicy zajęli miejsca w prezbiterium katedry, ks. prałat Adam Bałabuch – rektor seminarium duchownego przedstawił listę 23 kleryków, którzy od tego dnia mogą nosić strój duchowny. Alumni włożyli wyznanie wiary i wyrzeczenie się zła. Następnie, po poświęceniu szat duchownych, udali się do zakrystii i bocznej nawy świątyni, gdzie ubrali się w sutanny. Potem w uroczystej procesji wrócili do ołtarza.

Na zakończenie Mszy św. wygłosili podziękowania seniorzy alumnów, którzy przypomnieli słowa Jana Pawła II, że życie każdego człowieka musi być wędrówką ku świętości i zapewnili obecnych: „Przyjmując dziś strój duchowny pragniemy nosić go z szacunkiem i pokorą nie zapominając o powołaniu do świętości aby stać się dla innych czytelnym znakiem Bożej obecności.”

Słowa wdzięczności wyraził także ks. prałat Stanisław Chomiak
– prepozyt Kapituły, który przypomniał, że przeżywana uroczystość zbiega się z 40-leciem zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II.

„Jest dla kogo pracować, jest komu służyć i naprawdę trzeba Bogu ciągle dziękować za to wybranie. To jest naprawdę piękne, szczególne powołanie: być kapłanem. Być dobrym kapłanem nie jest łatwo – ale warto. Warto na szalę wszystko rzucić, żeby być kapłanem i żeby przedłużać działalność zbawczą Chrystusa” – powiedział ks. biskup Ignacy Dec do nowo obłóczonych alumnów przed udzieleniem błogosławieństwa na zakończenie Mszy św.

Po Mszy św. uczestnicy liturgii udali się do gmachu Kurii, gdzie w auli obejrzeli sztukę w wykonaniu alumnów III roku WSD poświęconą pytaniu o sens cierpienia. Potem klerycy wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi przeszli do budynku seminaryjnego przy ul. Wojska Polskiego na smaczny bigos.

Ks. Wiesław Mróz

List Biskupa Świdnickiego zapraszający na uroczystą instalację Kapituły

List Biskupa Świdnickiego zapraszający
na uroczystą instalację KapitułyŚwidnicka Kuria Biskupia
L.dz. 1621/2005

Świdnica, 18 listopada 2005 r.Do Duchowieństwa i Wiernych Diecezji Świdnickiej


Dnia 8 maja 2005 r. podałem do wiadomości, iż za zgodą Stolicy Apostolskiej została utworzona nowa ważna struktura naszej Diecezji, jaką jest Świdnicka Kapituła Katedralna.

Akt uroczystej instalacji Kapituły dokona się 8 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 w Katedrze Świdnickiej.

Podczas tej uroczystej Mszy św. odbędą się także obłóczyny alumnów roku III Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Serdecznie zapraszam na powyższą uroczystość Duchowieństwo i Wiernych Diecezji, a zwłaszcza mieszkańców miasta Świdnicy.


 

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Świdnicka Kapituła Katedralna

Świdnicka Kapituła Katedralna

pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica

 

Kanonicy Gremialni

 1. Ks. biskup Adam Bałabuch - wikariusz generalny, biskup pomocniczy.
 2. Ks. prałat Stanisław Chomiak - prepozyt Kapituły, wikariusz biskupi ds. sakramentów, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej.
 3. Ks. prałat Piotr Śliwka - dziekan Kapituły, dziekan dekanatu Świdnica Wschód.
 4. ks. prałat Jan Bagiński - emeryt.
 5. Ks. prałat Romuald Brudnowski - dziekan dekanatu Kudowa-Zdrój.
 6. Ks. prałat Antoni Kopacz - dziekan dekanatu Polanica-Zdrój.
 7. Ks. prałat Marek Korgul - wikariusz biskupi ds. katechezy.
 8. Ks. prałat Stefan Smoter - dziekan dekanatu Bystrzyca Kłodzka.
 9. Ks. prałat Tadeusz Chlipała - sekretarz Kapituły, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.
 10. Ks. prałat Edward Szajda - dziekan dekanatu Świdnica Zachód.
 11. Ks. prałat Jan Gargasewicz - dyrektor NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej.
 12. Ks. prałat Radosław Kisiel - dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.
 13. Ks. prałat Zbigniew Wolanin - dziekan dekanatu Piława Górna.

Kanonicy Honorowi

 1. Ks. biskup Dominikus Schwaderlapp - Niemcy (Köln).
 2. Ks. prałat Stanisław Przerada - penitencjarz.
 3. Ks. kanonik Marian Kujawski - proboszcz parafii św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu.
 4. Ks. kanonik Marek Żmuda - proboszcz parafii Najśw. Zbawiciela w Strzegomiu.
 5. Ks. kanonik Jerzy Osoliński - proboszcz parafii św. Anny w Wałbrzychu.
 6. Ks. kanonik Luciano Benassi - Włochy.
 7. Ks. kanonik Robert Krawiec - Niemcy.
 8. Ks. kanonik Wiesław Pisarski - proboszcz parafii św. Jadwigi w Bolkowie.
 9. Ks. kanonik Jerzy Rząsowski - USA.
 10. Ks. kanonik Krzysztof Ambrożej - proboszcz parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie.
 11. Ks. kanonik Andrzej Kurowski - USA.
 12. Ks. kanonik Stanisław Tylka - emeryt.
 13. Ks. kanonik Krzysztof Ziobrowski - proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Zwróconej.
 14. Ks. kanonik Wiesław Rusin - proboszcz parafii Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.
 15. Ks. kanonik Arkadiusz Chwastyk - oficjał Sądu Biskupiego.
 16. Ks. kanonik Krzysztof Ora - dyrektor wydziału duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.
 17. Ks. kanonik Dominik Ostrowski - wicerektor WSD w Świdnicy

Kanonicy Emeryci

 1. Ks. infułat Józef Strugarek - emeryt.
 2. Ks. infułat Kazimierz Jandziszak - emeryt.
 3. Ks. infułat Julian Źrałko - emeryt.
 4. Ks. kanonik Henryk Bujok - emeryt.

Statut Świdnickiej Kapituły Katedralnej

Statut
Świdnickiej Kapituły Katedralnej

 

Ustanowionej przez Stolicę Apostolską dekretem
z dnia 1 marca 2005 r. (N.20050265) i uroczyście ogłoszonej przez Pierwszego Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca dnia 8 maja 2005 r. w uroczystość św. Stanisława B.M.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1.
§ 1. Świdnicka Kapituła Katedralna stanowi kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie uroczystych czynności liturgicznych w Katedrze Świdnickiej pod wezwaniem Świętych Stanisława B.M. i Wacława M. (kan. 503 KPK)
Ponadto Kapituła swoją modlitwą i działalnością winna się przyczyniać do większej chwały Bożej i pożytku Diecezji Świdnickiej przez ofiarne wspieranie Biskupa Świdnickiego w pełnieniu Jego pasterskich obowiązków. Szczególnie winna się troszczyć o formację liturgiczną duchowieństwa i wiernych oraz należyte sprawowanie kultu Bożego w Diecezji Świdnickiej.
§ 2. Kapituła wypełnia swoje zadania wynikające z przepisów powszechnego i partykularnego prawa kanonicznego, bądź zlecone jej przez Biskupa Świdnickiego.

Artykuł 2.
Kapituła Świdnicka posiada osobowość prawną w rozumieniu prawa kościelnego (kan. 114 KPK) oraz prawa cywilnego i posługuje się własną pieczęcią.

Artykuł 3.
W swojej działalności Kapituła Katedralna kieruje się odpowiednimi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i innymi aktami normatywnymi Stolicy Apostolskiej, Biskupa Świdnickiego, a także postanowieniami Synodu plenarnego, Konferencji Episkopatu Polski oraz niniejszego Statutu.

Artykuł 4.
Kapituła ma prawo nabywania, posiadania, administrowania i zbywania dóbr doczesnych. Jednakże wszelkie akty kapituły muszą uprzednio uzyskać zgodę Biskupa Świdnickiego.

Artykuł. 5.
Patronem Kapituły jest św. Stanisław Biskup i Męczennik.

USTRÓJ KAPITUŁY
Artykuł 6.
§ 1. W skład Świdnickiej Kapituły Katedralnej wchodzi prepozyt, dziekan, 12 kanoników gremialnych oraz kanonicy honorowi.
§ 2. Wszystkich i poszczególnych kanoników powołuje Biskup Świdnicki.
§ 3. Wakujące kanonikaty Biskup powierza kapłanom, wyróżniającym się pod względem prawości życia, formacji naukowej, pracy duszpasterskiej i zasługami dla diecezji.

Artykuł 7.
§ 1. Kolegium kanonickie w ścisłym znaczeniu tworzą kanonicy gremialni, którym przysługują wszystkie uprawnienia kanonickie; oni też są zobowiązani do wypełniania obowiązków kapitulnych.
§ 2. Kanonicy honorowi należą do Kolegium kanonickiego w szerszym znaczeniu.
Ich obowiązki i uprawnienia wynikają z dalszych przepisów Statutu.

Artykuł 8.
§ 1. Z chwilą ukończenia 75 roku życia każdy kanonik traci urząd kanonicki oraz przynależność do kolegium kanonickiego.
§ 2. Każdy kanonik, tak gremialny, jak i honorowy, mimo utraty przynależności do kolegium po myśli § 1, jest kanonikiem emerytem i zatrzymuje prawo do noszenia stroju kanonickiego i oznak kanonickich.

Artykuł. 9.
§ 1. Na czele Kapituły stoi przewodniczący, który nosi tytuł prepozyta.
Zastępca prepozyta nosi tytuł dziekana Kapituły.
§ 2. Prepozyta Kapituły mianuje Biskup Świdnicki.
§ 3. Dziekana wybiera Kapituła, a zatwierdza Biskup Świdnicki.
§ 4. Do obowiązków prepozyta należy:
– zwoływanie sesji kapitulnych,
– przewodniczenie obradom kapitulnym,
– wprowadzanie nowo mianowanych kanoników w urzędowanie, przy zachowaniu przepisu art. 16 § 1 i 2,
– reprezentowanie Kapituły na zewnątrz,
– utrzymywanie kontaktów z proboszczem Parafii Katedralnej w sprawach dotyczących relacji między Kapitułą a Parafią.

Artykuł 10.
Do szczególnych obowiązków prepozyta Kapituły należy troska o właściwą organizację i sprawowanie przez Kapitułę kultu Bożego w Kościele Katedralnym.

Artykuł 11.
Dziekan Kapituły spełnia obowiązki prepozyta w razie jego nieobecności, bądź niemożności sprawowania urzędu.

Artykuł 12.
§ 1. Kanonik penitencjarz pełni urząd przy Kościele Katedralnym stosownie do kan. 508 § 1 KPK.
§ 2. Kanonika penitencjarza mianuje Biskup Świdnicki na wniosek Kapituły.
§ 3. Kanonik penitencjarz na mocy swego urzędu ma zwyczajną władzę, której jednak nie może innym delegować, uwalniania w zakresie wewnętrznym sakramentalnym od cenzur „latae santentiae” dotąd nie stwierdzonych wyrokiem sądowym lub dekretem właściwego przełożonego, nie zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.

Artykuł 13.
§ 1. Sekretarz Kapituły jest wybierany spośród kanoników gremialnych na pięć lat, lecz po tym okresie może być ponownie wybrany.
§ 2. Sekretarz Kapituły protokołuje przebieg posiedzeń Kapituły oraz strzeże archiwum kapitulnego.

Artykuł 14.
§ 1. Archiwum Kapituły mieści się w Archiwum Diecezjalnym i pozostaje pod bezpośrednim zarządem dyrektora tegoż Archiwum Diecezjalnego.
§ 2. Dyrektor Archiwum Diecezjalnego jest obowiązany na każde żądanie Kapituły udzielić odpowiednich informacji o stanie zbiorów kapitulnych.

Artykuł 15.
Oprócz wyżej wymienionych urzędów Biskup Świdnicki, a także Kapituła może zlecić poszczególnym kanonikom lub zespołom kanoników zadania szczególne, bądź doraźne.

OBJĘCIE URZĘDU KANONICKIEGO
Artykuł 16.
Kanonik nowo mianowany powinien być instalowany, czyli objąć swój urząd kanonicki, w czasie określonym w piśmie nominacyjnym.

Artykuł 17.
Objęcie urzędu kanonickiego dokonuje się w Katedrze w obecności zwołanej kapituły. Instalacji dokonuje prepozyt kapituły.

Artykuł 18.
Kanonik instalowany składa wyznanie wiary według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską oraz przysięgę – o wiernym wypełnieniu urzędu kanonickiego i zachowaniu tajemnicy urzędowej. Obrzęd instalacji dokonuje się według rytu zamieszczonego w aneksie.

Artykuł 19.
§ 1. Kanonicy zajmują miejsce w stallach według ustalonej kolejności, zależnie od daty nominacji. Pierwsze miejsca są przeznaczone dla prepozyta (strona prawa, patrząc w stronę nawy) i dziekana (strona lewa); oni też zajmą dwa pierwsze miejsca w kapitularzu. Jeśli członkiem kapituły jest biskup, wtedy przysługuje mu pierwsze miejsce przed wszystkimi kanonikami.
§ 2. Kanonicy honorowi zajmują miejsca po kanonikach gremialnych według kolejności także zależnej od daty nominacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI KANONIKÓW
Artykuł 20.
Członek kapituły nabywa prawa i podejmuje obowiązki, o których mowa w art. 20-25, z chwilą otrzymania dekretu nominacyjnego.

Artykuł 21.
Kanonikom przysługuje strój chórowy, dystynktorium kanonickie oraz miejsce w stallach katedry świdnickiej.
§ 1. Strój chórowy składa się z czarnej sutanny z obszywkami i guzikami koloru fioletowego, fioletowego pasa, rokiety z fioletowym podbiciem, fioletowego mucetu i czarnego biretu z fioletowym pomponem.
§ 2. Dystynktorium stanowi krzyż równoramienny z wizerunkiem św. Stanisława B.M., sporządzony zgodnie z wzorem załączonym w aneksie oraz łańcuch. Kanonicy mają także prawo noszenia pierścienia. Dystynktorium i pierścień stanowią własność kapituły.

Artykuł 22.
Na zebraniach kapituły prawo czynnego i biernego głosu mają tylko kanonicy gremialni.

Artykuł 23.
Członkowie Kapituły zobowiązani są do:
– uczestniczenia w stroju chórowym w ogólnodiecezjalnych uroczystościach, którym przewodniczy Biskup Świdnicki w katedrze świdnickiej oraz w innych kościołach diecezji.
– uczestniczenia w stroju chórowym we Mszy św. celebrowanej w katedrze świdnickiej w rocznicę ustanowienia diecezji i w rocznicę ingresu Biskupa Świdnickiego oraz w uroczystość św. Stanisława BM.
– odprawiania w katedrze świdnickiej Mszy św. koncelebrowanej za zmarłego Biskupa Świdnickiego i Biskupa Pomocniczego w dniu pogrzebu lub w dniu wyznaczonym przez Prepozyta.
– odprawiania w katedrze świdnickiej w środę po Dniu Zadusznym Mszy św. koncelebrowanej za zmarłych biskupów świdnickich i członków kapituły.

Artykuł 24.
Zadania zlecone kanonikom przez Kodeks Prawa Kanonicznego są następujące:
– udział w synodzie prowincjalnym (kan. 443) i w synodzie diecezjalnym (kan. 463 § 3)
– pełnienie funkcji penitencjarza w katedrze (kan. 508).

Artykuł 25.
Członkowie Kapituły winni otoczyć duchową pomocą ciężko chorego kanonika, a w razie jego śmierci uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

Artykuł 26.
Wypada, aby kanonicy w testamencie przekazywali swój majątek osobisty lub jego część na rzecz kapituły.

ZEBRANIA KAPITUŁY
Artykuł 27.
Kapituła gromadzi się na zebraniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§ 1. Zebrania zwyczajne Kapituła odbywa w oktawie uroczystości św. Stanisława B.M., patrona Diecezji Świdnickiej.
§ 2. Zebrania nadzwyczajne są zwoływane na polecenie Biskupa Świdnickiego, na wniosek przynajmniej trzech członków Kapituły oraz ilekroć – zdaniem prepozyta – zachodzi taka potrzeba.
§ 3. Miejscem zebrań Kapituły jest Kuria Biskupia lub inne miejsce wskazane przez prepozyta Kapituły.

Artykuł 28.
Zebrania Kapituły prowadzi prepozyt, a w razie jego nieobecności lub zawakowania tego urzędu – dziekan Kapituły. Zebranie rozpoczyna się modlitwą do Ducha Świętego lub odmówieniem odpowiedniej części Liturgii Godzin z danego dnia. Po odczytaniu protokołu poprzedniego zebrania, omawia się sprawy przewidziane porządkiem obrad.

Artykuł 29.
Kapituła podejmuje uchwały kolegialnie. Stosownie do kan. 119 KPK, wiążąca uchwała Kapituły zapada bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej większości uprawnionych do głosowania. Jeśli jednak po dwóch głosowaniach liczba głosów jest równa, prepozyt swoim głosem rozstrzyga sprawę.

Artykuł 30.
Głosowanie jest tajne w sprawach personalnych oraz w sprawach szczególnej rangi, a także na życzenia większości kanoników.

Artykuł 31.
Członkowie Kapituły mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach. Swoją nieobecność usprawiedliwiają wobec prepozyta, a w razie jego nieobecności lub wakatu tego urzędu wobec dziekana Kapituły.

Artykuł 32.
Uczestnicy zebrania Kapituły są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do omawianych spraw.

Artykuł 33.
W czasie posiedzeń kanonicy winni być ubrani w sutannę, dystynktorium i pas.

KAPITUŁA A PARAFIA KATEDRALNA
Artykuł 34.
§ 1. Parafia Katedralna jest odłączona od Kapituły, zgodnie z przepisami kan. 510 KPK.
§ 2. Proboszcza Parafii Katedralnej mianuje Biskup Świdnicki.
§ 3. Proboszczowi Parafii Katedralnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki proboszczowskie zgodnie z przepisami prawa.

Artykuł 35.
§ 1. Kapituła i proboszcz Parafii Katedralnej winni działać harmonijnie szanując właściwe sobie kompetencje.
§ 2. Ważniejsze sprawy dotyczące kościoła katedralnego, interesujące obie strony, powinny być wzajemnie konsultowane, przy zachowaniu zasady nieingerencji w sprawy duszpasterskie Parafii.
§ 3. Sprawy sporne między Kapitułą a proboszczem Parafii Katedralnej rozstrzyga Biskup Świdnicki, mając na uwadze przede wszystkim duszpasterskie potrzeby wiernych.

Artykuł 36.
§ 1. Proboszcz Parafii Katedralnej w otoczeniu kanoników dokonuje liturgicznego powitania Biskupa Świdnickiego w drzwiach Kościoła Katedralnego.
§ 2. Prepozyt wraz z Kapitułą wita Biskupa Świdnickiego w drzwiach Kościoła Katedralnego podczas Jego uroczystego ingresu.

KANONICY HONOROWI ŚWIDNICKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ
Artykuł 37.
Biskup Świdnicki, po zasięgnięciu opinii Kapituły, nadaje niektórym kapłanom Diecezji Świdnickiej godność kanonika honorowego.

Artykuł 38.
Kanonię honorową mogą otrzymać także kapłani należący do innej diecezji szczególnie zasłużeni dla Kościoła Świdnickiego.

Artykuł 39.
Kanonicy honorowi wspierają członków Kapituły w wypełnianiu zadań przepisanych w art. 1 § 1 i 2.

Artykuł 40.
Kanonicy honorowi mają prawo do noszenia stroju chórowego określonego w art. 19.

Artykuł 41.
Kanonicy honorowi winni wypełniać obowiązki określone w art. 21 § 1 i 2 odnoszące się do kanoników gremialnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 42.
Wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Biskup Świdnicki.

Artykuł 43.
Statut nie może być zmieniony ani zniesiony bez aprobaty Biskupa Świdnickiego.

Artykuł 44.
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Biskupa Świdnickiego.

+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
Ks. Stanisław Chomiak, KanclerzŚwidnica, 8 maja 2005 r., w Uroczystość św. Stanisława B.M.

ANEKS

 

Obrzęd instalacji kanonikaObrzęd instalacji kanonika odbywa się zwykle w czasie Mszy św. koncelebrowanej przez biskupa diecezjalnego lub prepozyta. Po rozpoczęciu Mszy św. i powitaniu wiernych główny celebrans wprowadza w liturgię dnia i informuje o dokonanej instalacji. Następnie mówi:
„Wznieśmy nasze modlitwy do Wszechmogącego Boga i przyzywajmy Jego łaskawości, aby nas wszystkich zachował, umacniał i strzegł w świętym braterstwie, zgodzie i wzajemnej miłości”.
Następnie na przemian z kanonikami śpiewa lub odmawia następujące wersety:
Bp: Zachowaj sługi Twoje, Panie.
Kan.: W Tobie, Boże nasz, pokładamy nadzieję.
Bp: Ześlij im pomoc z przybytku Twego.
Kan.: I strzeż ich ze Syjonu.
Bp: Bądź łaskawy dla naszej wspólnoty.
Kan.: Która chce być wierna Tobie.
Bp: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
Kan.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Bp: Pan z wami.
Kan.: I z duchem twoim.
Módlmy się:
Wspieraj, Panie, Twojego sługę prawicą niebieskiej pomocy, aby miłował Cię z całego serca i otrzymał wszystko, o co Cię prosi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Albo:
Módlmy się:
Panie, Boże Ojców naszych. Ty powiedziałeś: gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich. Racz być dzisiaj z nami w tej naszej wspólnocie. Podaj nam prawicę miłosierdzia Twego, abyśmy przy Twojej pomocy trwali w głębokiej pobożności i posłuszni Twemu poleceniu, modląc się za siebie nawzajem, zasłużyli na wieczne zbawienie. Który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Następnie prepozyt odczytuje nominację kanonika i po krótkim wyjaśnieniu celu i zadań kapituły przyjmuje wyznanie wiary i przysięgę wierności.
Następnie prepozyt mówi:
„Wprowadzam cię w prawa i obowiązki kanonika Świdnickiej Kapituły katedralnej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen”.
Następnie prepozyt podprowadza instalowanego do stalli, w których ten zajmuje miejsce. Na tym kończy się obrzęd instalacji kanonika i główny celebrans kontynuuje Mszę św. od hymnu „Chwała” lub, gdy się go nie odmawia, od kolekty.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.

CPR certification onlineCPR certification online